O KONFERENCJI
W dniu 21 maja 2018 roku Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej organizuje
II Sympozjum pt. „BIM w edukacji”, poświęcone problemom wdrażania metodyki BIM do programów studiów na wyższych uczelniach technicznych w Polsce. Spotkanie to będzie kontynuacją ubiegłorocznego Sympozjum „BIM w edukacji”, którego owocem była m.in. propozycja opracowania i wdrożenia wspólnych podstaw programowych nauczania BIM oraz stworzenia platformy współpracy o roboczej nazwie Forum Akademickie BIM.

Rok, który upłynął od ostatniego spotkania, był owocny w różne wydarzenia związane z wprowadzaniem metodyki BIM na kampusy krajowych uczelni technicznych: proces konsultacji w środowisku akademickim przeszła wspólna inicjatywa Komitetu Nauki PZITB oraz czterech uczelni technicznych w kraju (Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowa Akademia Techniczna) opracowania wspólnych – i dostępnych dla wszystkich zainteresowanych – podstaw programowych BIM na I stopniu studiów inżynierskich dla kierunków okołobudowlanych, ukazała się książka „BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case study” będąca elementem tej strategii, a na wielu uczelniach technicznych pojawiły się cenne inicjatywy związane z przygotowaniem lub wdrażaniem BIM do programów nauczania. Rozwija się współpraca uczelni z firmami budowlanymi w zakresie wsparcia dydaktyki BIM specjalistami z przemysłu, otwarto nowe studia podyplomowe lub kursy dla studentów z zakresu metodyki BIM, wokół tematyki BIM działają prężnie niektóre koła naukowe, w których studenci realizują wartościowe projekty, organizowane są konkursy czy szkolenia. Spora część prac inżynierskich czy magisterskich w większym lub mniejszym stopniu odwołuje się do narzędzi BIM i ich zastosowań w przemyśle.

Celem spotkania jest wspieranie współpracy przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych w kraju zainteresowanych bądź zaangażowanych w prowadzenie lub przygotowanie zajęć dotyczących metodyki BIM w szerokim, kompleksowym jej ujęciu, chętnych do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami czy wiedzą, otwartych na dyskusję i gotowych do wdrażania metodologii BIM w programy oferowanych studiów.

Sympozjum „BIM w edukacji” jest skierowane do przedstawicieli władz i pracowników wydziałów architektury, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, elektrycznych, mechanicznych i innych prowadzących zajęcia dla przyszłych architektów, konstruktorów, projektantów infrastruktury, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji, elementów inteligentnego budynku i innych, którzy są zainteresowani współpracą przy wdrażaniu metodologii BIM w dydaktykę. Kierujemy je także do kadr średniego szkolnictwa zawodowego, zainteresowanych tą tematyką.

Formuła spotkania jest otwarta i będzie okazją zarówno do prezentacji własnych osiągnięć jak i przedyskutowania form współpracy w środowisku akademickim oraz między środowiskiem akademickim, a podmiotami komercyjnymi. W tegorocznym programie Sympozjum szczególną uwagę poświęcimy ofercie producentów i dystrybutorów oprogramowania klasy BIM dla edukacji. Będzie to możliwe dzięki specjalnej sesji w której producenci oprogramowania i ich partnerzy będą mogli przedstawić ofertę oprogramowania i szkoleń dla rynku edukacyjnego oraz pomysły na przykładowe wykorzystanie oferowanego oprogramowania na zajęciach dydaktycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej
w nowoczesnym Międzywydziałowm Centrum Edukacyjno-Badawczym Działownia
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. Witold Cecot - Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK - Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Marek Salamak - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Adam Glema, Prof. PP - Politechnika Poznańska
Dr inż. Jacek Magiera - Politechnika Krakowska
Dr inż. Marzena Lendo-Siwicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr inż. Janusz Bohatkiewicz - Politechnika Lubelska
Dr inż. Ireneusz Czmoch - Polietchnika Warszawska
KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr inż. Jacek Magiera (Przewodniczący)
Dr hab. inż. Jerzy Pamin
Dr hab. inż. Marek Słoński
Dr inż. Krzysztof Zima
Dr inż. Michał Juszczyk
Mgr inż. Marcin Tekieli
Mgr inż. Ewelina Mitera
Mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz
Mgr Izabela Karasińska-Jaśkowiec
Mgr inż. Grzegorz Nowak